Advanced (6.5-7.0)

Học viên sử dụng tiếng Anh học thuật một cách thành thạo, học viên xử lý tốt các ngôn ngữ phức tạp, hiểu và trình bày được các lý luận chi tiết.
1. Kỹ năng nghe :
- Luyện tập chuyên sâu các chủ đề không phổ biến để nâng cao level từ vựng.
- Tập trung luyện tập những Section 3 và 4 để học viên làm đúng ít nhất 30 câu trên tổng số 40.
- Luyện tập kỹ năng nghe hiểu với tốc độ x1.25.
2. Kỹ năng đọc:
- Luyện tập Intensive Reading.
- Nắm vững được từ vựng Academic/ Scientific Subjects.
- Chinh phục được các dạng đề khó như: Matching Headings, Matching Features, True/ False/ Not Given để học viên đạt ít nhất 30/40 câu.
3. Kỹ năng viết :
- Chinh phục được các cấu trúc ngữ pháp phức tạp để áp dụng trong Writing Task 1, 2.
- Các luận điểm, ví dụ cần trình bày rõ ràng, logic kết hợp việc sử dụng từ vựng, phong phú, linh hoạt.
- Luyện tập phát triển ý tưởng then chốt để đạt band 7.0+.
- Đảm bảo sự mạch lạc và tính liên kết giữa các đoạn.
- Nghiên cứu, hiểu và sử dụng được cấu trúc xuất hiện trong các dạng đề khó.
4. Kỹ năng nói:
- Nâng cao phát triển ý tưởng và kiến thức xã hội cho Part 3.
- Luyện tập kỹ năng Debate về các vấn đề được đề cập từ Breaking News.
- Sử dụng thường xuyên từ ngữ học thuật ít thông dụng.

HOTLINE0247.1097.496 nut-zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?